ELVA LINNAVOLIKOGU MÄÄRUS

Elva                                                                                          30. aprill 2012.a nr 9

§ 6. Avaliku Internetipunkti kasutamine

(1) Avaliku Internetipunkti (edaspidi AIP) kaudu võimaldatakse kasutajatele

juurdepääs internetis sisalduvale teabele, lähtudes kehtivatest õigusaktidest. AIP

kasutajale on 7 töökohta, millest üks reserveeritud täiskasvanutele. Lubatud on

isikliku sülearvuti kasutamine ning sellega töötamine on tasuta.

(2) AIP võivad kasutada kõik soovijad alates 10 eluaastast, kes omavad

arvutikasutamise oskust. Õppetöö ajal on põhikooli õpilastel lubatud arvutit kasutada

alates kella 14.00-st.

(3) AIP teenuse esmakordne kasutaja esitab isikut tõendava dokumendi, tutvub AIP

kasutamise eeskirjaga. Edaspidi fikseeritakse AIP kasutaja arvuti kasutamise alguse-ja

lõpuaja vastavas registreerimisvihikus ning külastaja annab kasutamise kohta allkirja.

(4) Arvutiga töötab korraga vaid üks kasutaja. Arvuti kasutusaeg külastajale (kuni 18-

aastane) on üks kord päevas kestvusega üks tund, v.a juhul kui arvutit kasutatakse

õppetööks. Täiskasvanutel ajapiiri pole. Kasutusajad algavad täistundidel.

(5) Infootsing internetis on AIP külastajale tasuta.

(6) Väljatrükkide tegemine on tasuline vastavalt hinnakirjale.

(7) AIP arvuti kasutamiseks on võimalik eelregistreerimine, mis toimub kohapeal,

telefoni või elektronposti teel. Üle kümneminutilise hilinemise korral läheb tööaeg üle

järgmisele kasutajale. Reserveeritud aeg kehtib ainult isikule, kelle nimele aeg on

reserveeritud ning ei ole üle antav teisele isikule. Raamatukogu võlglastel ei ole AIP

kasutamise õigust.

(8) AIP kasutajal on keelatud:

1) igasugune tarkvara installeerimine ja arvuti häälestuse muutmine;

2) arvuti või mõne teise seadme lahtiühendamine või teisaldamine;

3) arvuti omavoliline väljalülitamine ja taaskäivitamine;

4) andmete salvestamine arvuti kõvakettale;

5) isikliku andmekandja (CD ja diskett) kasutamine arvuti kettaseadmetes

raamatukogutöötaja loata;

6) arvutimängude mängimine ja jututubade külastamine;

7) tasuliste ja pornograafiliste, samuti vägivallale õhutavate või muude

eetikareeglitega vastuolus olevate internetilehekülgede külastamine;

8) teiste AIP-i kasutajate häirimine,

9) söömine või joomine arvuti kasutamisel.

(9) Kasutamise eeskirja mittetäitmise ja ebakorrektse käitumise korral rakendatakse

kasutamiskeeldu.

(10) AIP kasutajalt nõutakse sisse tema süü läbi AIP arvuti või muu inventari

rikkumisel või hävimisel tekkinud materiaalne kahju.

(11) Arvuti kasutamisel tekkinud probleemidest ja arvutiriketest tuleb viivitamatult

informeerida AIP töötajat. Igasuguse nõuande ja abi saamiseks on arvuti kasutajal

õigus pöörduda AIP töötaja poole.

(12) Pärast töö lõppu ei tohi kasutaja arvutit välja lülitada, küll aga peab sulgema

kõik enda poolt käivitatud programmid ja kustutama enda poolt loodud failid.

(13) Raamatukogu töötajal on õigus kontrollida arvutikasutaja tegevust ning nõuda

eeskirjade eiramise korral töö lõpetamist.

(14) Raamatukogu ei kanna vastutust autoriõiguse seaduse rikkumise eest interneti

kasutaja poolt ning ei vastuta kasutaja poolt laivõrgus korda saadetavate tegude

tagajärgede eest. Vastutus oma käitumise eest lasub täielikult kasutajal.

Lahtiolekuajad

20. augustil on raamatukogu suletud.

Täiskasvanute osakond:

E-R 11.00-19.00

Lasteosakond:

E-R 11.00-17.00

Internetipunkt:

E-R 12.00-19.00

Iga kvartali viimasel reedel oleme suletud sisetöödeks.

 

Lingid

Elektronkataloog URRAM:

www.lugeja.ee

Tasuta e-raamatud:

www.digar.ee

 kreutzwald.kirmus.ee

Raamatukogu pildid:

www.flickr.com

Veel...