ELVA VALLA VOLIKOGU MÄÄRUS


Elva 5. november 2018 nr 1-2/54


Elva Linnaraamatukogu põhimäärus

 


Määrus kehtestatakse kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 22 lg 1 p 37 ja rahvaraamatukogu
seaduse § 6 lg 1 alusel.

 

1. peatükk

ÜLDSÄTTED

 

§ 1. Raamatukogu nimi, liik ja õiguslik seisund

(1) Elva Linnaraamatukogu (edaspidi raamatukogu) on Elva Vallavalitsuse (edaspidi vallavalitsus)
hallatav asutus.
(2) Raamatukogu on üldkasutatav rahvaraamatukogu, mis täidab ka kooliraamatukogu ülesandeid ja
mille põhiteenused on tasuta.
(3) Raamatukogu juhindub oma tegevuses rahvaraamatukogu seadusest, UNESCO
rahvaraamatukogude manifestist, käesolevast põhimäärusest ja teistest õigusaktidest.

 

§ 2. Asukoht ja struktuur

Raamatukogu asub Elva linnas Elva vallas. Postiaadress Tartu mnt 3, Elva linn, Elva vald, 61505, Tartu
maakond. Raamatukogu koosseisu kuuluvad täiskasvanute osakond, lasteosakond ja avalik
internetipunkt.

 

§ 3. Pitsat ja sümboolika

(1) Raamatukogul võib olla omanimeline pitsat ja sümboolika.
(2) Raamatukogu võib kasutada vallavalitsuse poolt kooskõlastatud sümboolikat.
(3) Raamatukogul on oma tegevuse kajastamiseks veebileht.


§ 4. Teeninduspiirkond

Raamatukogu teeninduspiirkonna määrab vallavalitsus korraldusega.

 

2. peatükk 

RAAMATUKOGU TEGEVUSE EESMÄRK JA ÜLESANDED 

 

§ 5. Raamatukogu tegevuse eesmärk

Raamatukogu tegevuse eesmärk on tagada elanikele vaba ja piiramatu juurdepääs informatsioonile,
teadmistele, inimmõtte saavutustele ning kultuurile, toetada elukestvat õppimist ja
enesetäiendamist.

 

§ 6. Raamatukogu ülesanded

(1) Raamatukogu põhiülesanne on koguda, säilitada ja lugejale kättesaadavaks teha temale vajalikud
trükised, auvised ja teised teavikud (edaspidi teavikud) ning avalikud andmebaasid.
(2) Põhiülesannete täitmiseks raamatukogu:
1) komplekteerib, säilitab ja teeb kättesaadavaks trükised, audiovisuaalsed infokandjad ja teised
teavikud ning avalikud andmebaasid;
2) teenindab Elva valla elanikke ja teisi soovijaid vastavalt raamatukogu kasutamise eeskirjale;
3) osutab tasulisi eriteenuseid, mille eest võetava tasu suuruse kehtestab vallavalitsus;
4) tagab teeninduse kaudu võimalused teavikute kojulaenutuseks ja kohapeal lugemiseks;
5) korraldab lugejale individuaalset kasutajakoolitust, raamatukogu ja kirjandust tutvustavaid ning
muid kultuuriloolisi üritusi, seminare ja konverentse ning teeb koostööd vallavalitsuse ja tema
hallatavate asutustega;
6) korraldab elanikele, kes tervisliku seisundi tõttu pole võimelised raamatukogu külastama, nende
soovil koduteeninduse;
7) tellib raamatukogus puuduvad teavikud lugejate soovil ja kulul raamatukogudevahelise laenutuse
kaudu;
8) korraldab raamatukogutöö arvestust, aruandlust ja analüüsi;
9) tagab juurdepääsu avalikule teabele üldkasutatava andmesidevõrgu kaudu.

 

3. peatükk

KOGUD JA TEENINDUS

 

 

§ 7. Kogud

(1) Raamatukogu kogud on koostiselt universaalsed, sisaldades teeninduspiirkonna elanike
põhivajadustele vastavaid erinevates keeltes, eri tüüpi ja laadi teavikuid.
(2) Kogude koostamisel arvestab raamatukogu Elva Gümnaasiumi 1.-6. klassi õpilaste õppimise ja
õpetajate poolt loodava õppekeskkonna vajadustega, et toetada kõigi õppeainete ja õppesuundade
ning huvitegevuse toimumist. Raamatukogus asub õppekirjanduse kogu. 

 

§ 8. Teenindus

Raamatukogu teeninduse korraldus, lugejate õigused ja kohustused kehtestatakse Elva Vallavolikogu
(edaspidi vallavolikogu) poolt kinnitatud raamatukogu kasutamise eeskirjas, mis tehakse teatavaks
igale lugejale.

 

4. peatükk

RAAMATUKOGU JUHTIMINE JA STRUKTUUR 

 

§ 9. Raamatukogu juhtimise korraldus

(1) Raamatukogu tööd juhib raamatukogu direktor.
(2) Direktori vaba ametikoha täitmiseks korraldatakse avalik konkurss. Konkursi kuulutab välja ja
konkursi korra kehtestab vallavalitsus.
(3) Direktoriga sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingu vallavanem.
(4) Direktor:
1) tagab raamatukogu põhiülesannete täitmise ning kannab vastutust raamatukogu arengu ja
rahaliste vahendite õiguspärase kasutamise eest;
2) esindab raamatukogu ning tegutseb raamatukogu nimel ilma täiendavate volitusteta kõigis riigija omavalitsusorganites ja -asutustes ning suhetes füüsiliste ja juriidiliste isikutega;
3) sõlmib raamatukogu nimel lepinguid oma pädevuse piires;
4) koostab raamatukogu eelarve projekti;
5) esitab raamatukogu töötajate koosseisu kinnitamiseks vallavalitsusele;
6) annab raamatukogu töö korraldamiseks käskkirju;
7) kinnitab raamatukogu töökorralduse reeglid ning muud töökorralduslikud dokumendid;
8) sõlmib, muudab ja lõpetab töölepingud raamatukogu töötajatega;
9) tagab õigusaktidega ettenähtud aruannete koostamise ja esitamise;
10) tagab raamatukogu varade hooldamise, säilitamise ja rahaliste vahendite õiguspärase
kasutamise;
11) teeb ettepanekuid vallavolikogule muudatuste ja täienduste sisseviimiseks raamatukogu
põhimäärusesse või raamatukogu kasutamise eeskirja;
12) lahendab teisi temale pandud ülesandeid.

 

§ 10. Raamatukogu nõukogu

(1) Vallavalitsus moodustab ühise raamatukogude nõukogu vallavolikogule ja vallavalitsusele
raamatukoguteeninduse korraldamise kohta ettepanekute tegemiseks, töö hindamiseks ja
muude raamatukogu tegevust puudutavate oluliste küsimuste läbiarutamiseks.
(2) Nõukogu liikmed määrab vallavalitsus kolmeks aastaks. Nõukogul on 3 kuni 8 liiget. Nõukogu
esimees on vallavalitsuse esindaja.
(3) Nõukogu valib oma liikmete hulgast aseesimehe.
(4) Raamatukogu nõukogu töövormiks on koosolek, mis toimub vastavalt vajadusele, kuid mitte
harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu koosoleku kutsub kokku ja seda juhatab esimees, tema
äraolekul aseesimees. Nõukogu istungi toimumisest tuleb nõukogu liikmetele teatada vähemalt
viis päeva ette. Kõigi nõukogu liikmete nõusolekul võib etteteatamistähtaeg olla lühem.
(5) Nõukogu on otsustusvõimeline, kui koosolekust võtavad osa vähemalt pooled liikmed, sealhulgas
koosoleku juhataja. Nõukogu otsused tehakse lihthäälteenamusega (poolt on rohkem kui vastu).
Häälte võrdsel jaotumisel on otsustav koosoleku juhataja hääl.
(6) Nõukogu koosolek protokollitakse, protokollile kirjutavad alla juhataja ja protokollija. Protokoll
registreeritakse vallavalitsuse dokumendihaldussüsteemis.
(7) Nõukogul on õigus saada tööks vajalikku informatsiooni raamatukogu töötajatelt ja
vallavalitsuselt.

 

5. peatükk

RAHASTAMINE, VARA, ARUANDLUS, JÄRELEVALVE 

 

§ 11. Raamatukogu vara ja finantseerimine

(1) Raamatukogu valdab, kasutab ja käsutab oma valduses olevat vara vastavalt vallavolikogu poolt
kehtestatud korrale.
(2) Raamatukogul on oma eelarve Elva valla eelarve koosseisus.
(3) Raamatukogu finantseeritakse:
1) Elva valla eelarvest;
2) riigieelarvest;
3) annetustest ja sponsorlusest;
4) oma põhitegevusega seotud tasulistest teenustest;
5) laekumistest fondidest, sihtasutustelt, sihtkapitalidelt, projektidest ning muudest allikatest.
(4) Raamatukogu vara moodustavad Elva valla poolt sihtotstarbeliseks kasutamiseks antud ruumid,
seadmed, inventar ja muu vara.


§ 12. Aruandlus, asjaajamine ja järelevalve

(1) Raamatukogu esitab oma tegevuse kohta aruandluse õigusaktidega kehtestatud korras ja
tähtaegadel.
(2) Asjaajamine korraldatakse vastavalt kehtivatele õigusaktidele.
(3) Järelevalvet raamatukogu tegevuse üle teostab vallavalitsus õigusaktidega kehtestatud korras.

 

6. peatükk

ÜMBERKORRALDAMINE, TEGEVUSE LÕPETAMINE, PÕHIMÄÄRUSE MUUTMINE 

 

§ 13. Raamatukogu ümberkorraldamine ja tegevuse lõpetamine

(1) Raamatukogu ümberkorraldamine või tegevuse lõpetamine toimub vallavolikogu otsusel.
(2) Raamatukogu ümberkorraldamisest või tegevuse lõpetamisest teatab vallavalitsus
Kultuuriministeeriumile vähemalt üks kuu enne kavandatavat tähtpäeva.

 

§ 14. Põhimääruse muutmine

Põhimääruses muudatuste tegemise või uue põhimääruse kinnitamise otsustab vallavolikogu.

 

7. peatükk

RAKENDUSSÄTTED 

 

§ 15. Põhimääruse kehtetuks tunnistamine

Tunnistada kehtetuks Elva Linnavolikogu 30.04.2012 määrus nr 8 „Elva Linnaraamatukogu
põhimäärus“.

 

§ 16. Määruse jõustumine

Määrus jõustub kolmandal päeval pärast Riigi Teatajas avaldamist.
/allkirjastatud digitaalselt/
Maano Koemets
vallavolikogu esimees

Lahtiolekuajad

Suvekuudel on raamatukogu laupäeviti suletud.

Täiskasvanute osakond:

E-R 11.00-19.00

Lasteosakond:

E-R 11.00-17.00

Internetipunkt:

E-R 12.00-19.00

Iga kvartali viimasel reedel oleme suletud sisetöödeks.

 

Lingid

Elektronkataloog URRAM:

www.lugeja.ee

Tasuta e-raamatud:

www.digar.ee

 kreutzwald.kirmus.ee

Raamatukogu pildid:

www.flickr.com

Veel...